ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η φωτογραφία μου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54, ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741083362 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ), Greece
«Δεν μπορεί κανείς, να θεσμοθετήσει νομικά ηθικούς νόμους, αλλά μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά. Οι επιταγές του νόμου δε μπορούν να μεταβάλουν τα αισθήματα αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα φραγμό για όσους δεν έχουν αισθήματα» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙKΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
Σωματειο ΑμεΑ  Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Τηλ: 27413 61000 , 61016 ,61022

Κολιάτσου 32 Τ.Κ.20100

                                                                                               Αρ. Πρωτ. 28288

                                                                                                          Ημερομηνία:  3-7-2015

                                                                                                   Κόρινθος

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)»

_______________________________________________________

      Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας , με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον Δήμο Κορινθίων , πρόκειται  να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας  δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.  

Στο πλαίσιο αυτό,


ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της  Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας  να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

1.       Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών

2.       Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

3.       Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

        είναι ανήλικα ή

        είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

        είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:

        τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων

        αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων

γ. Οι ανιόντες

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

4.       Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

5.       Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

6.       Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Εξαιρέσεις

α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

 

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

·         3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο

·         4.500 € ετησίως για το ζευγάρι

·         Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

·         Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας

·         Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους  − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

·         Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

 

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

 

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 15.07.2015 έως 5.08.2015

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

·         είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)

·          είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης

·         Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΤΑΙΡΟΣ/ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ /ΆΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2742035384
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2746360128
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2743360200
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΚΑΒΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2742360117
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΚΑΡΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2744360151
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΓΚΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2741037211
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΡΟΥΣΤΕΜΗ
ΠΗΓΗ
ΜΙΧΑΗΛ
2741037211
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΠΡΕΖΕΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2741360405
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΠΑΤΕΛΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
2741360412
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΓΕΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2744360212
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
ΜΕΛΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
2744360215
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΘΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗ
ΑΡΕΤΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
2744360215
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2746360130
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
ΡΗΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2744062000
Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.  ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
2741025717
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Αδειμάντου 22
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
2741087861
UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ        Περιγιάλι
ΚΟΥΡΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2741087861
UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ        Περιγιάλι
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2742360300
ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΚΕΦΑΛΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2741363501
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Κόρινθος
ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2741363501
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Κόρινθος
ΔΑΜΟΥΛΗ
ΜΥΡΤΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2741362511
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Λέχαιο
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΞΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2741362539
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Αλμυρη
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2741362520
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Αθίκια
ΔΗΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2741362540
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Χιλιομόδι
ΦΕΡΕΤΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2741360124
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Σοφικό
ΚΕΦΑΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2742360204
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2742360205
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΜΙΧΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2742360207
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΗΤΑΣ
2742360205
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΕΤΡΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 
2742360120
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΚΟΛΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
 
2742360222
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΠΟΤΗΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
693577950
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΣΙΓΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2741021758
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΓΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2741025717
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Αδειμάντου 22
ΚΑΤΣΙΠΟΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2741074670
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2741074670
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2741074670
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΡΕΜΠΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2746360127
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2746020520
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΓΚΟΥΡΑΣΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΒΛΑΣΙΟΣ
2746020520
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ "ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ"
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΒΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2743360306
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΜΑΓΚΛΑΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2743360306
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2743030092
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2743030092
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2741028503
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Πληροφορίες : Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα

Τηλέφωνο:  2741361016

Δ/νση Κολιάτσου 32 Τ.Κ. 20100

e-mail : a.stergiopoulou@korinthos.gr

Δικτυακός τόπος www.korinthos.gr

 

Ο Επικεφαλής  εταίρος

της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κορινθίας  

 

 

 

Ο   Δήμαρχος Κορινθίων

 

Αλέξανδρος Πνευματικός

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ γραψτε το σχόλιο σας. Πολιτικά, Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια δεν έχουν θέση σε αυτό το site και θα διαγράφονται.