ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η φωτογραφία μου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54, ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741083362 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ), Greece
«Δεν μπορεί κανείς, να θεσμοθετήσει νομικά ηθικούς νόμους, αλλά μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά. Οι επιταγές του νόμου δε μπορούν να μεταβάλουν τα αισθήματα αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα φραγμό για όσους δεν έχουν αισθήματα» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-4 της με αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013) ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών»


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-4 της με αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013) ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών», όπως είχε ζητήσει επανειλημμένως η ΕΣΑμεΑ και οι φορείς της, αναφορικά με τη διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α') από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και χορήγησης από τις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές αρχές αντίστοιχα των απαλλαγών από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων.
Η ΕΣΑμεΑ συνεχίζει τις πιέσεις και τις επαφές ώστε να εφαρμοστεί η διάταξη του Ν.4141/2013 ώστε να ισχύουν και οι αποφάσεις της ΑΣΥΕ για τις απαλλαγές από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ


Ακολουθεί :1) η διευκρινιστική εγκύκλιος, 2) η ΚΥΑ και 3) τα Παραρτήματα της ΚΥΑ:


1) Η διευκρινιστική εγκύκλιος:

Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οίκ.34658/2045/3.12.2013

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-4 της με αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013) ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών

Αθήνα, 3-12-2013
Αριθ.Πρωτ.: Φ80000/οίκ.34658/2045

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α΄

Πληροφορίες: Μ. Πικραμένου, Γ. Κουλουμβάκη
Τηλέφωνο : 210-33686339
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, Αθήνα
Ταχ. Κωδ. : Τ.Θ. 1141-10110

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-4 της με αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013) ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών.»

Με τις διατάξεις της αρ. Δ18Α 5038263/23.10.2013 (ΦΕΚ 2710 Β΄/24-10-2013) κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών, ορίζεται η διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 παρ.1 του ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166Α΄) για τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του άρθρου 18 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17Α΄/23-1-2013). Για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινιστικές οδηγίες, κατά άρθρο:

Άρθρο 1

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της σχετικής ΚΥΑ, που αφορά στην υποχρεωτική εξέταση από τα ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 2 της ίδιας απόφασης, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.1798/1988, όπως ισχύει, για να τύχουν απαλλαγής: α) από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων και β) από τα τέλη κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τόσο οι περιπτώσεις ατόμων για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές όσο και οι περιπτώσεις που εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών, για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Άρθρο 2

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1.

Ειδικότερα :

α) Για όσους αιτούνται πιστοποίηση αναπηρίας, προκειμένου να τύχουν των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 της ΚΥΑ απαλλαγών, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το αρμόδιο ΚΕΠΑ επισυνάπτοντας στην αίτησή τους τα υποδείγματα Ι και ΙΙ της εν λόγω ΚΥΑ.

Η εκάστοτε τριμελής επιτροπή του ΚΕΠΑ προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του αιτούντος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1798/88 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) και συμπληρώνει σχετικά τη γνωμάτευσή της .

β) Ειδικά και μόνο για όσους έχει εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές μέχρι και την ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια, απαιτείται η υποβολή μιας απλής αίτησης στο ΚΕΠΑ (επισυναπτομένου σ’ αυτήν αντιγράφου της οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής), με την οποία ζητείται η αντιστοίχιση της πάθησής τους (όπως αυτή καταγράφεται στην οριστική γνωμάτευση) με τις παθήσεις του άρθρου 16 του ν.1798/1988, όπως ισχύει.

Στη συνέχεια, η τριμελής υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ προβαίνει στην ανωτέρω αντιστοίχιση και συμπληρώνει το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ.

Άρθρο 3

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσμοθετείται ο έλεγχος από τις αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών του άρθρου 1 υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών των αποφάσεων «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας» που τους προσκομίζουν οι αιτούμενοι τις σχετικές απαλλαγές, με την ανάκτηση αυτών μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 12/11/2013.

Άρθρο 4

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται η προηγούμενη σχετική ΚΥΑ (αρ.Γ4α/Φ.15/1078/20-6-1990/ΦΕΚ 381Β) των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της ΚΥΑ η ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή η 24/10/2013.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
2) Η ΚΥΑ:

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ18Α 5038263/23.10.2013

«Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ»

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013
Αριθμ. Δ18Α 5038263

(ΦΕΚ Β' 2710/24-10-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 - 6987505 : 210-3642570
Fax: 210-6987506
: 210-3642251

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210 - 3368137
Fax: 210-3368131

ΘΕΜΑ: Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α΄), όπως ισχύει.

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ.697/35/1990 (ΦΕΚ 190/ Β΄) Α.Υ.Ο. όπως κυρώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1884/90 (ΦΕΚ 190/Β΄) και ισχύει.

4) Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α΄), όπως ισχύουν.

5) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.11321/οικ.10219/688/4.5.2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» (ΦΕΚ 1506/Β΄).

6) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄), καθώς και το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄) και του άρθρου 4 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄), όπως ισχύει.

7) Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102/Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

9) Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/Β΄).

11) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 130/Β΄).

12) Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Απόφαση έχει εφαρμογή για την ιατρική εξέταση από τα ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες, για τα οποία έχει εκδοθεί Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να πιστοποιηθεί η υπαγωγή τους στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, όπως ισχύει, για τη χορήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών απαλλαγής:

α) από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων και

β) από τα τέλη κυκλοφορίας.

Άρθρο 2
Διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση των απαλλαγών.

1. Η ιατρική εξέταση των ενδιαφερομένων ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να αιτηθούν κατά περίπτωση την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και από τα τέλη κυκλοφορίας γίνεται από τα ΚΕ.Π.Α.

2. Η παραπομπή των ενδιαφερομένων στα ΚΕ.Π.Α. γίνεται είτε από ιδιώτη/ες ιατρό/ούς είτε από ιατρό/ούς του ΕΟΠΠΥ, με βάση τα έντυπα παραπομπής των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αντίστοιχα της παρούσας.

3. Η εκάστοτε αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. με βάση το υποβληθέν σε αυτή έντυπο παραπομπής του Παραρτήματος Ι προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερομένου, λαμβάνοντας υπόψη της όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).

4. Η ανωτέρω αρμόδια επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. αποφαίνεται για την υπαγωγή του ενδιαφερομένου σε μια από τις κατηγορίες παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 3
Έλεγχος των αποφάσεων του ΚΕΠΑ από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών του άρθρου 1 υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ελέγχουν τις γνωματεύσεις των ΚΕ.Π.Α., μέσω ανάκτησης αυτών απευθείας από το μηχανογραφικό σύστημα ΟΠΣ−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, μετά την οριστικοποίησή τους.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

1. Η υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ.15/1078/20−6−1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ιατρική εξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες για ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου» (ΦΕΚ 381/Β΄), καταργείται.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
I. BΡΟΥΤΣΗΣ

3) Τα Παραρτήματα της ΚΥΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑ ΚΕ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/88 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Παρακαλώ να κριθώ εάν εντάσσομαι σε μία εκ των κατωτέρω κατηγοριών παθήσεων καθώς και εάν η αναπηρία αυτή είναι ή όχι δια βίου για τη χορήγηση απαλλαγής κατά περίπτωση από το τέλος ταξινόμησης και/ή τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου:
1. Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός αυτών.
2. Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
3. Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
4. Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
5. Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
6. Αυτισμός, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχω καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είμαι ανίκανος για εργασία και έχω ανάγκη βοήθειας
7. Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία].
8. Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
9. Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Λ) ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Ε.Π.Π.Π.Λ.)

α/α Παθήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988 Παθήσεις Ε.Π.Π.Π.Α. Παρατηρήσεις/ Εξετάσεις διαπίστευσης
1 Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός αυτών. Κάθε νευρολογικό νόσημα. ή
ορθοπεδική πάθηση που
μπορεί να επιφέρει πλήρη
παράλυση των άνω ή κάτω
άκρων ή αμφοτερόπλευρο
ακρωτηριασμό αυτών. Εξετάσεις (CT -MRI) που
αντικειμενοποιούν την
ασθένεια
ΗΜΓ Φωτογραφία
2 Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%. Κάθε νευρολογικό νόσημα, ή
ορθοπεδική πάθηση που
μπορεί να επιφέρει Σοβαρή
Κινητική αναπηρία του ενός
ή και των δύο κάτω άκρων
με ποσοστό αναπηρίας
συνολικά 67%. Ακτινογραφία, CT, Μ RI, ΙΙΜΓ που να το αποδεικνύουν.
3 Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. Κάθε νευρολογικό νόσημα, ή
ορθοπεδική πάθηση που
μπορεί να επιφέρει σοβαρή
κινητική αναπηρία του ενός
ή και των δύο κάτω άκρων
με συμμετοχή του ενός ή και
των δύο άνω άκρων, με
ποσοστό αναπηρίας
συνολικά όχι μικρότερο του
67% από το οποίο το 40%
τουλάχιστον από το ένα
κάτω άκρο. Ακτινογραφία, CT, MRI, ΗΜΓ που να το αποδεικνύουν.
4 Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%. Σελ. 23478-9 Οπτική οξύτητα μικρότερη
του 1/20 και στους δύο
οφθαλμούς
Αναγράφεται : Η νόσος δεν
επιδέχεται θεραπευτική
αντιμετώπιση - Mil ΙΛΤΗ
5 Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%. Σελ. 23416 §8.3 και 8.4 Μέτρια έως βαρεία νοητική υστέρηση
Παραπομπή στα ΚΕΠΛ από
δύο ψυχιάτρους ή
παιδοψυχίατρους, ο
ενήλικας θα πρέπει να
βρίσκεται υπό κηδεμονία
6 Αυτισμός,
εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από
επιληπτικές κρίσεις
ή πνευματική καθυστέρηση Σελ. 23416,7 §9 Σελ. 23423 §4.6 Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
Παραπέμπεται στα ΚΕΠΛ

ή οργανικό ψυχοσύνδρομο
οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών
έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό
ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,
είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν
ανάγκη βοήθειας Σελ. 23413 §1 από δύο παίδοψυχίατρους
7 Μεσογειακή αναιμία
ή συγγενής αιμορραγική διάθεση
(αιμορροφιλία] Σελ. 23318 §1.1 Σελ. 23321 §3.1 Μεταγγίσεις αίματος Γονιδιακός έλεγχος
8 Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία Σελ. 23319 Ομόζυγος
δρεπανοκυτταρική
ΑιμοσφαίρινοπάΟεία S +
Μεσογειακή αναιμία
Γονιδιακός έλεγχος
Περισσότερες των δύο
εισαγωγών σε νοσοκομείο,
λόγω κρίσεων κατ έτος
9 Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή Μεταμόσχευση νεφρού Σελ. 23486 Δύο ή περισσότερες
συνεδρίες αιμοκάθαρσης
εβδομαδιαίως ή ΣΦΠΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/88

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

Στον/ην ανωτέρω αναφερόμενο/η μετά από αξιολόγηση από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α..........................διαπιστώθηκε/αν η/οι παρακάτω πάθηση/εις κατά
βαθμό και βαρύτητα:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό ποσοστό αναπηρίας ανέρχεται .......%
.....................................................................................................(ολογράφως)
II πάθηση συμπίπτει με την αναφερόμενη με αύξοντα αριθμό...........του πίνακα του Παραρτήματος 11 της αριθμ.........................................ΚΥΑ.
1.Κατά ιατρική πρόβλεψη η πάθηση είναι δια βίου.*
2. Κατά ιατρική πρόβλεψη η πάθηση δεν είναι δια βίου*

Σημείωση:
*Επιλέγεται με -/αναλόγως η περίπτωση 1 ή 2.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ γραψτε το σχόλιο σας. Πολιτικά, Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια δεν έχουν θέση σε αυτό το site και θα διαγράφονται.