ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η φωτογραφία μου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54, ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741083362 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ), Greece
«Δεν μπορεί κανείς, να θεσμοθετήσει νομικά ηθικούς νόμους, αλλά μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά. Οι επιταγές του νόμου δε μπορούν να μεταβάλουν τα αισθήματα αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα φραγμό για όσους δεν έχουν αισθήματα» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013


Κοινοτικό Πρόγραμμα για την Απασχόληση & την Κοινωνική Αλληλεγγύη - PROGRESS 2007 - 2013


Στο πλαίσιο του «Κοινοτικού Προγράμματος για την Απασχόληση & την Κοινωνική Αλληλεγγύη - PROGRESS 2007 - 2013», το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιούν τη Δράση «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας». Στο πλαίσιο της Υπο- δράσης «Εκπαίδευση των Στελεχών του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία» της προαναφερθείσας Δράσης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. εκπόνησε «Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία», το οποίο επισυνάπτεται.

Σκοπός του εγχειριδίου, όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του, είναι η εκπαίδευση των Στελεχών του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας σε ζητήματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» που αφορούν στους εργαζόμενους με αναπηρία.

Μέσω του εγχειριδίου επιχειρείται παρέμβαση σε τρία επίπεδα: α) σε επίπεδο γνώσεων, β) σε επίπεδο δεξιοτήτων και γ) σε επίπεδο στάσεων.

Όσον αφορά στο πρώτο επίπεδο, παρουσιάζεται αφενός το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην αρχή της ίσης μεταχείρισης από τη σκοπιά της αναπηρίας, μέσω της παράθεσης παραδειγμάτων και της διασαφήνισης βασικών εννοιών (π.χ. άμεση και έμμεση διάκριση, εύλογες προσαρμογές, προσβασιμότητα κ.λπ.), αφετέρου τα εμπόδια και οι δυσκολίες με τα οποία οι εργαζόμενοι με αναπηρία έρχονται αντιμέτωποι, προκειμένου τα στελέχη του Σ.ΕΠ.Ε. να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά καταστάσεις άνισης μεταχείρισης εργαζομένων με αναπηρία.

Όσον αφορά στο δεύτερο επίπεδο, εξειδικεύονται οι απαιτήσεις προσβασιμότητας και εύλογων προσαρμογών ανά κατηγορία αναπηρίας, ώστε τα στελέχη του Σ.ΕΠ.Ε. να είναι πιο αποτελεσματικά τόσο στον εντοπισμό των εμποδίων όσο και στην υποβολή προτάσεων για την άρση τους. Υπό αυτή την οπτική έχει συνταχθεί ένα ερωτηματολόγιο που τα στελέχη του Σ.ΕΠ.Ε. μπορούν να αξιοποιήσουν είτε ως φορείς επίβλεψης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στους εργαζόμενους με αναπηρία και εντοπισμού και δίωξης των παραβατών της είτε ως φορείς παροχής συμβουλών σε εργαζόμενους με αναπηρία και σε εργοδότες.

Όσον αφορά στο τρίτο επίπεδο, παρουσιάζεται η μετάβαση από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας σε επίπεδο εφαρμοσμένης πολιτικής και νομοθεσίας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ώστε τα στελέχη του Σ.ΕΠ.Ε. να υιοθετήσουν τη δικαιωματική προσέγγιση επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με αναπηρία.

Τη διαχείριση του «Κοινοτικού Προγράμματος για την Απασχόληση & την Κοινωνική Αλληλεγγύη - PROGRESS 2007 - 2013» έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Κοινοτικό Πρόγραμμα για την Απασχόληση & την Κοινωνική Αλληλεγγύη - PROGRESS 2007 - 2013» στον εξής σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=el

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ γραψτε το σχόλιο σας. Πολιτικά, Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια δεν έχουν θέση σε αυτό το site και θα διαγράφονται.