ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η φωτογραφία μου
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54, ΤΚ 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΗΛ/ΦΑΞ 2741083362 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ), Greece
«Δεν μπορεί κανείς, να θεσμοθετήσει νομικά ηθικούς νόμους, αλλά μπορεί να κατευθύνει τη συμπεριφορά. Οι επιταγές του νόμου δε μπορούν να μεταβάλουν τα αισθήματα αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα φραγμό για όσους δεν έχουν αισθήματα» ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας"


Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ
Στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη Ευπαθών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες
ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:
Μέσω της υλοποίηση της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην αγορά εργασίας 100 ανέργων που ανήκουν σε  ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, Μετανάστες, ΑΜΕΑ), με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που παρέχει η περιοχή της Κορινθίας στον πρωτογενή τομέα, στον τουριστικό τομέα, στον  τομέα   βιομηχανικών κατασκευών, στο  τομέα εμπορίου - παροχής υπηρεσιών, αλλά και στο τομέα  Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ( γυναικείοι συνεταιρισμοί)
Από την υλοποίηση των δράσεων του Έργου θα ωφεληθούν 100 άτομα για επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ως ακολούθως:
ü  60 άτομα επιδιώκεται να  προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Κορινθίας με την επιδίωξη παράλληλης αξιοποίησης  προγραμμάτων επιδότησης του ΟΑΕΔ (πχ Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύμβαση Εργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης).
ü  20 άτομα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση ατομικών νέων επιχειρήσεων (με την επιδίωξη την επιδίωξη παράλληλης αξιοποίησης   προγραμμάτων ΟΑΕΔ Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, αλλά και άλλων επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων του ΕΣΠΑ για την σύσταση νέων επιχειρήσεων , ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης,ΕΠ Αποθεματικό Απρόβλεπτων, κλπ). 
ü  20 άτομα θα κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με βάση το Ν. 4019 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»). Θα  υποστηριχθεί μέσω του προγράμματος η τη σύσταση (2) δυο αντίστοιχων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού - συνεταιρισμών γυναικών με σκοπό την παραγωγή και πώληση παραδοσιακών τροφίμων – γλυκών  αλλά και την παραγωγή διάφορων χειροποίητων τοπικών προϊόντων της Κορινθίας.

2. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης:
Η προώθηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
§  Άμεση Δικτύωση των ωφελούμενων ανέργων του προγράμματος με Κορινθιακές επιχειρήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η εξεύρεση εργασίας.
§  Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ωφελούμενων του προγράμματος  ανάλογα με τις ανάγκες απασχόλησης του καθενός στα εξής αντικείμενα:
Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης
Διάρκεια
σε ώρες
Εκπαιδευτικό Επίδομα ανά ώρα
1. Τοπικές παραδοσιακές επαγγελματικές δραστηριότητες (Οινοποιία Αγιωργίτικου Νεμέας – ΟΠΑΠ)
150
€6,00
2. Δημόσιες σχέσεις, υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών (τουριστικές μονάδες)
150
€6,00
3. Τεχνίτης βιομηχανικών εγκαταστάσεων
150
€6,00
4. Βασικές αρχές οργάνωσης, επικοινωνίας, πώλησης και διαχείρισης αποθεμάτων στη σύγχρονη επιχείρηση
150
€6,00
5. Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας [1]( για την δημιουργία συνεταιρισμών)
150
€6,00
§  Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων (αρχική συμβουλευτική, συμβουλευτική με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την επαγγελματική ένταξη των ωφελούμενων, συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελούμενων)
§  Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους
§  Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων της Κορινθίας που θα προσλάβουν ωφελούμενους

3. Εταίροι:
Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι οι:
       1.       ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ
       2.       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
       3.       ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
       4.       ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       5.       EEO GROUP AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
       6.       ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
       7.       ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       8.       ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
       9.       ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ)
    10.       ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
    11.       ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ)
    12.       ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
    13.       ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του.

4. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
γ) να ανήκουν επιπλέον σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:
  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια*
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • Μετανάστες
  • Άτομα με Αναπηρία
*(Βάσει του τελευταίου δελτίου της ΕΛΣΤΑΤ(03/01/2012) το κατώφλι κινδύνου φτώχειας ανά άτομο είναι 7.178 €  για το νοικοκυριό με ένα μέλος, για κάθε άλλο ενήλικο μέλος (14+) προστίθεται το 50% του 7178 και για κάθε παιδί (14-) προστίθεται το 30% του 7178. Δηλαδή για ανδρόγυνο είναι 7178+50%χ7178=10767,Για ανδρόγυνο με 1 παιδί είναι 10767+30%χ7178=12920, κλπ)

5. Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Υποχρεωτικά:
1.       Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής  
2.       Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3.       Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (τελευταία κάρτα σε ισχύ στην οποία φαίνεται η ημερομηνία εγγραφής του ανέργου)
4.       Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
5.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
6.       Αντίγραφο εγγράφου πιστοποίησης αναπηρίας για τα ΑμεΑ
7.        Άδεια παραμονής για τους μετανάστες
8.       Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας 
Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):
9.       Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών
10.   Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
11.   Αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας σε συνάφεια με το αντικείμενο της Πράξης

6. Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και τυχόν περισσότερες πληροφορίες:
(α) στη διεύθυνση του συντονιστή εταίρου:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ
Κωστή Παλαμά 53, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος, τηλ. 27410-22344
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: κα. Ηλιοπούλου Φωτεινή – κα. Πυργάκη Ελένη
(β) στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Α.Σ. ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ:


7. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:
Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα  μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου –εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται από 14/11/2012 έως 30/11/2012, ώρες: 10:00-15:00, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στη διεύθυνση:  
ð  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ
Κωστή Παλαμά 53, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος, τηλ. 27410-22344

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στις παραπάνω διευθύνσεις, με συστημένη επιστολή.
Προσοχή - Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.


ü  [1] αφορά ωφελούμενες γυναίκες με την πρόθεση να συμμετάσχουν στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού – συνεταιρισμούς  με σκοπό την παραγωγή και πώληση παραδοσιακών τροφίμων – γλυκών  αλλά και την παραγωγή διάφορων χειροποίητων τοπικών προϊόντων της Κορινθίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ γραψτε το σχόλιο σας. Πολιτικά, Υβριστικά ή προσβλητικά σχόλια δεν έχουν θέση σε αυτό το site και θα διαγράφονται.